Kmin Academy

Tips code HTML hay khi học lập trình front end

Sử dụng các thẻ HTML một cách nhanh chóng thông qua cú pháp viết tắt. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm 1 số típ nho nhỏ bỏ túi, nhất là mấy bạn newbie nhé. #Tips #Học_lập_trình #Front_end

28/05/2021

Hãy thử tạo 1 file html và gõ thử nhé!

Khởi tạo tài liệu với HTML.

html:5

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  
</body>
</html>

Gõ tên thẻ

a

<a href=""></a>

Element có kèm theo class

div.ten-lop

div.ten-lop-1.ten-lop-2

<div class="ten-lop"></div>
<div class="ten-lop-1 ten-lop-2"></div>

Element có id

h1#ten-id p#ten-id.ten-lop

<h1 id="ten-id"></h1>
<p id="ten-id" class="ten-lop"></p>

Tạo nhiều element giống nhau

li*3

<li></li>
<li></li>
<li></li>

Tạo các element lồng nhau

ul>il

<ul>
  <li></li>
</ul>

ul>li*3

<ul>
 <li></li>
 <li></li>
 <li></li>
</ul>

ul>li*3.lop

<ul>
 <li class="lop"></li>
 <li class="lop"></li>
 <li class="lop"></li>
</ul>

ul>li*3#item$

<ul>
 <li id="item1"></li>
 <li id="item2"></li>
 <li id="item3"></li>
</ul>

div>h1+p

<div>
 <h1></h1>
 <p></p>
</div>

form>input:text[name="username"]+input:password[name="pass"]

<form action="">
 <input type="text" name="username" id="">
 <input type="password" name="pass" id="">
</form>

div>p{text here}

<div>
  <p>text here</p>
</div>

link:css

Tham khảo: Cheat Sheet

Tham khảo lộ trình học Front-end tại đây