Đăng ký khóa học

Thông Tin

10 số và bắt đầu là 0, không khoảng trắng
Hãy nhập đúng định dạng (VD: fb.com/kmin)
Chọn tất cả các buổi có thể học. Học viện sẽ dựa trên lịch này để xếp lớp cho bạn.
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối
Bạn hãy chọn tất cả các buổi rảnh nhé!

Thanh toán

Bạn hãy viết một bài viết giới thiệu về bản thân, những định hướng trong tương lai và upload file ở đây nhé!

Giảm 50%

Thanh toán đợt 1: 5000000
Thanh toán đợt 2: 5000000
Thanh toán đợt 3: 5000000
Thanh toán đợt 1: 5000000
Thanh toán đợt 2: 5000000
Thanh toán đợt 3: 5000000
Thanh toán đợt 4: 5000000